Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SKLEP-ROLNICZE.EU
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH
PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. OPINIE O PRODUKTACH
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Sklep Internetowy www.sklep-rolnicze.eu dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w
Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach
Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia
niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na
mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.
W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te
przepisy i należy je stosować.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep-rolnicze.eu prowadzony jest przez KAZIMIERĘ
MICHNIAK prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KAZIMIERA MICHNIAK - KOMIS-KUPNO SPRZEDAŻ
SPRZĘTU ROLNICZEGO I CZĘŚCI ZAMIENNYCH "AGROKOM" wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Łapczyca 580, 32-744 Łapczyca, NIP
8681115894, REGON 850507330, adres poczty elektronicznej: biuro@sklep-rolnicze.eu, numer telefonu 14-611-84-84,
602-395-340.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu
Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy
i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności
zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie
Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a
także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie
ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych
osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem
wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Strona z 110
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności
prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór
zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę
oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom
automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje
o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep-
rolnicze.eu.
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA KAZIMIERA MICHNIAK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
KAZIMIERA MICHNIAK - KOMIS-KUPNO SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I CZĘŚCI ZAMIENNYCH
"AGROKOM" wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i
adres do doręczeń: Łapczyca 580, 32-744 Łapczyca, NIP 8681115894, REGON 850507330, adres poczty
elektronicznej: biuro@sklep-rolnicze.eu, numer telefonu 14-611-84-84, 602-395-340.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827
ze zm.).
1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio
do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę (1)
wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola Utwórz kontooraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta
poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W
Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i
nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami
niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w
każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania
do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklep-rolnicze.eu lub też
pisemnie na adres: Łapczyca 580, 32-744 Łapczyca.
2.1.2. Formularz Zamówienia korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta
pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po
wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu
na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola Zamówienie z obowiązkiem zapłaty
do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować
się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu
Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa
firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i
Strona z 210
sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest
także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega
zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania
składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie
zakładania Konta albo składania Zamówienia z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca
zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość,
w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie
stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@sklep-rolnicze.eu lub też pisemnie na adres: Łapczyca 580, 32-744 Łapczyca.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)
przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub
Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej
możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób
trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę
obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6. Regulaminu.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O
łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym
opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych
opłat o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta
Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje
Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez
przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1)
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.3.1. Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.
4.1.3.2. Numer rachunku: 10 1750 0012 0000 0000 2292 2866.
4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub eCard.pl możliwe
aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl lub http://www.ecard.pl.
4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za
pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub eCard.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
4.1.4.1.1.Przelewy24.pl spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327
Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta
Strona z 310
rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w
wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52.
4.1.4.1.2.eCard - Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, kapitał zakładowy 16 840 000,00 zł
(opłacony w całości), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- łnoc w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042304, NIP:
5213103040, REGON: 01634178600000.
4.1.4.1.3.Dostępne w serwisie eCard formy płatności: ePrzelewy; Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.),
MultiTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.),Płacę z iPKO
(PKO BP S.A.), Pekao24 Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.),
PayWay Toyota Bank (Toyota BankS.A.), Meritum Bank Przelew (Meritum Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony
Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium
S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank
S.A.), DB Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank
(Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank
direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.)
4.1.4.1.4.Obsługiwane przez serwis eCard karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką
przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w
tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w
zakładce Koszty dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli
związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Łapczyca 580, 32-744 Łapczyca w Dni Robocze, w godzinach od 07:00 do
17:00.
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie
składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy
Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia
uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego
Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego
Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o żnych terminach
gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć
14 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.
Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia
uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
6.1.Niniejszy punkt 6. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji
składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych
oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
6.2.Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w
Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6.2.1.Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu rzeczy ruchomej zakupionego przez Klienta na
podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu
Strona z 410
Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.
Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli
sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt
bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony
zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
6.2.2.Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami
cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej zakupionego przez
Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o
Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a - 43g Ustawy o
Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem
konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
6.2.3.Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która
służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze
Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub
nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia
2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i
zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
6.3.Reklamacja może zostać złożona na przykład:
6.3.1.pisemnie na adres: Łapczyca 580, 32-744 Łapczyca;
6.3.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklep-rolnicze.eu.
6.4.Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Łapczyca 580, 32-744 Łapczyca.
6.5.Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do
zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3)
danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego
opisu reklamacji.
6.6.W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji
zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
6.7.Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt)
związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie
dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Sprzedawcę.
6.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie źniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
otrzymania.
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/
pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email:
kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest
między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich.
7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego
(więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na
miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod
adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni
Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną
i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
Strona z 510
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na
przykład:
8.1.1.pisemnie na adres: Łapczyca 580, 32-744 Łapczyca;
8.1.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklep-rolnicze.eu.
8.2.Zwrot Produktu - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy
może nastąpić na adres: Łapczyca 580, 32-744 Łapczyca.
8.3.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz
dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to
obowiązkowe.
8.4.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.4.1.dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności od
objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od
objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.4.2.dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.5.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.6.Produkty - rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:
8.6.1.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie źniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostarczenia Produktu - rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie
wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z
elementami cyfrowymi) - jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6.2.W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ma
obowiązek niezwłocznie, nie źniej niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić
Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
8.6.3.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu - rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z
elementami cyfrowymi) - będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.7.Produkty – treści cyfrowe lub usług cyfrowe:
8.7.1.W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu - treści cyfrowej lub usługi cyfrowej - Sprzedawca od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe
dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu treści cyfrowych lub usługi cyfrowej
dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub
usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi
danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych
wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich
korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia
mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z
treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca
może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez
uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co
nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści
cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie
używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
8.7.2.W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest
zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
8.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
Strona z 610
8.8.1.W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - jeżeli konsument wybrał
sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie
jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2.W przypadku Produktów - rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) - konsument ponosi
bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3.W przypadku Produktu - usługi, której wykonywanie na wyraźne żądanie konsumenta rozpoczęło się przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego
żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego
świadczenia.
8.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
8.9.1.(1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę
za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której
cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt -
rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz
ruchoma z elementami cyfrowymi) - dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty - rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami
cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje
alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w
której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty -
rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług
lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie
dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12)
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na
nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za
wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał
konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o
świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie
zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za
wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021
r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą
wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od
tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje
wyłączona.
Strona z 710
9.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
9.5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości
albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną,
jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie do
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego
tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń
kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku
zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za
opóźnienie w przewozie przesyłki.
9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
10.OPINIE O PRODUKTACH
10.1.Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na
zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
10.2.Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub
Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także
za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez
Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać
ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
10.3.Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy
oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych
Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez
osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
10.4.Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań
stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej
lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem,
niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
10.5.Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w
zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu
Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).
10.6.Sprzedawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W
tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
10.6.1.Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego
wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z
Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego w tym
wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o
Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
10.6.2.Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym
współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do
formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.
10.6.3.W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie,
czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo
skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego
lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
10.7.Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany
Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6.
Regulaminu.
10.8.Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów
oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia
opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2. Zmiana Regulaminu:
Strona z 810
11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany
przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu.
11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi
Elektronicznej Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w
art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie
wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana
Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma
prawo odstąpienia od umowy.
11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np.
Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów
przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już
składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
12.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
KAZIMIERA MICHNIAK - KOMIS-KUPNO SPRZEDAŻ SPRZĘTU ROLNICZEGO I CZĘŚCI ZAMIENNYCH
"AGROKOM"
Łapczyca 580, 32-744 Łapczyca
sklep-rolnicze.eu
biuro@sklep-rolnicze.eu
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.
Strona z 910